Regulamin sklepu - Sklep wspinaczkowy - filmy instruktażowe
82
page-template-default,page,page-id-82,theme-hudsonwp,edgt-core-1.3,tutor-lms,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson child-child-ver-1.0.1,hudson-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Regulamin sklepu

REGULAMIN PLATFORMY VERTIGO JAKUB ROZBICKI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania ze sklepu internetowego Vertigo Jakub Rozbicki przez Kupującego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.wspinanievertigo.com/ zwany dalej: Sklep), prowadzony jest przez firmę Vertigo Jakub Rozbicki (ul. Kwiatowa 32, 32-082 Kobylany, REGON: 191537128, NIP: 9570322768, adres poczty elektronicznej: krozbicki@wspinanievertigo.com

1.3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu.

1.4. Produkty w formie filmów video nie zastępują szkolenia odbytego pod okiem wykfalifikowanego instruktora w terenie. Firma Vertigo Jakub Rozbicki nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści filmów do samodzielnej nauki wspinaczki, ewentualnych wypadków czy uszczerbków na zdrowiu.

1.5. Celem Produktu w formie kursu on-line jest przypomnienie wiadomości zdobytych na kursie wspinaczkowym pod okiem licencjonowanego instruktora wspinania.

II DEFINICJE
2.1. Sprzedawca – Jakub Rozbicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Rozbicki Vertigo, ul. Kwiatowa 32, 32-082 Kobylany, REGON: 191537128, NIP: 9570322768.

2.2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3. Konsument –osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedawcy zakupu Produktów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.4. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.wspinanievertigo.com/ za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;
2.5. Produkt –materiały elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie.

2.6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego

2.7. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.

2.8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

III USŁUGI ELEKTRONICZNE
3.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną Za pośrednictwem Sklepu.

3.2. Sprzedawca świadczy podstawową usługę dostępną w formie elektronicznej dla Kupującego, pozwalającą na złożenie zamówienia w Sklepie i zawarcie umowy z Sprzedawcą. Złożenie zamówienia wymaga wcześniejszego utworzenia konta w Sklepie.

3.3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

3.4. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.5. Aby otworzyć konto w Sklepie, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego udostępnionego przez mechanizm automatyczny Sklepu i wypełnić go odpowiednimi informacjami. Następnie należy przesłać formularz.

3.6. Rozpoczęcie korzystania z formularza zamówienia w Sklepie Internetowym następuje po dodaniu pierwszego Produktu przez Kupującego do koszyka.

3.7. Kupujący składa zamówienie poprzez dwukrotne wykonanie określonych działań: wypełnienie formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub odpowiednika na stronie sklepu.

IV PRODUKT ELEKTRONICZNY
4.1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

4.2. Po kupnie Produktu, Kupujący otrzyma e-mail z danymi dostępowymi (login i hasło) do platformy Sklepu Vertigo, umożliwiającymi uzyskanie dostępu do zakupionego produktu.

4.3 W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika produktu.

4.4. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.

4.5. Po dokonania zakupu Produktu, Kupujący otrzymuje e-mail z danymi dostępowymi (login i hasło) do platformy Sklepu Vertigo, umożliwiającymi uzyskanie dostępu do zakupionego produktu.

V SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5.1. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

5.2. Zamówienia dostępu do Produktów w Sklepie można dokonać jedynie bezpośrednio w Sklepie poprzez złożenie Formularza zamówienia (po uprzednim dokonaniu wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty i informacje zawarte w Sklepie) oraz dokonanie opłaty w wysokości określonej dla danego Produktu.

5.3. Po dokonaniu czynności opisanych w punkcie 5.2. Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail dane do logowania na platformie Sklepu Vertigo.

VI PROCES ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
6.1. Użytkownik podczas składania Formularza zamówienia Produktu jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i danych płatności, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego, danych karty płatniczej.

6.2. Do prawidłowego zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu.

6.3. Proces składania Zamówienia kończy się w chwili zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty należnej za zamówiony Produkt.

6.4. Płatności za zamówiony Produkt Kupujący dokonuje z góry za pośrednictwem udostępnionych przez Sprzedawcę metod płatności: PayU, Blik, karta płatnicza.

6.5. Utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie i potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje natychmiast po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty należnej za zamówiony Produkt poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia oraz nadanie dostępu do zamówionych Prouktów, z zastrzeżeniem pkt. 6.6 niniejszego Regulaminu.

6.6. Dostęp do Produktów jest udzielany czasowo, na okres 3 miesięcy od momentu zakupu Produktu.

6.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:

• nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

• nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej i niedokończenia tej płatności).

6.8. Faktury są dostarczane automatycznie drogą elektroniczną na podany przez Kupującego Zamówienie adres e-mail przy zaznaczeniu takiej opcji podczas składania zamówienia i udostępnieniu odpowiednich danych do faktury. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

6.9. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7.1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Kupującego będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie kursu on-line, , który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ŚWIADCZENIA USŁUG
8.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje treść Regulaminu.

8.2. Do skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z niego konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X.

8.3. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz osób trzecich.

IX PRAWA AUTORSKIE
9.1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.

9.2. Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z materiałów umieszczonych w ramach Sklepu. Kupujący w ramach Sklepu upoważniony jest do korzystania z zasobów Skepu jedynie na własne potrzeby, jedynie na poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie Sklepu Vertigo.

9.3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktów w Serwisie i udzielona jest odpłatnie.

9.4. Zakazane jest w szczególności:

• udostępnianie i prezentowanie zasobów Sklepu osobom trzecim,

• publikowanie zasobów Sklepu niezależnie od formy publikacji,

• kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

9.5. Sprzedawca informuje Kupującego, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Sklepu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
10.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
10.3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedawcy.
10.4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zwiększa ryzyko pozyskania oraz modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione. Kupujący powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe czy bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Sprzedawca ma prawo do zmiany ofert, promocji i cen produktów w sklepie bez wpływu na prawa już nabyte przez kupującego, w tym umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.
11.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
11.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
11.4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://sklep.wspinanievertigo.com/